Miejskie Przedszkole nr 60

Odbiór dzieci

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018r. poz. 2140)


1.Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00-17:00.
2.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.
3.Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. Za dzieci pozostawione przed budynkiem przedszkola, w szatni, na holu przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
4.Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Kwestie zdrowotne reguluje procedura postępowania w przypadku dziecka chorego.
5.Podstawa programowa jest realizowana w godz. od 8.00 do 14.00.
6.Dziecko przyprowadzamy do godziny 8:30. Jeśli dziecko będzie przyprowadzone w późniejszej godzinie, należy telefoniczne zgłosić ten fakt.
7.Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni składają u nauczyciela grupy.
8.Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
9.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W taki przypadku nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą.
10.Dzieci z przedszkola mogą być odbierane tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
11.Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi lub dyrekcji w formie pisemnej (upoważnienie jednorazowe). W nieprzewidzianych zdarzeniach losowych, za zgodą dyrektora, dopuszcza się formę ustną, jednak przy podaniu numeru dowodu osobistego osoby, która będzie odbierać dziecko.
12.Rodzic ma obowiązek zgłaszania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu do szybkiego kontaktu.


UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  PROSZĘ KLIKNĄĆ W LINK

https://drive.google.com/file/d/1VUyS5ZYVGy4IiUXeiWPIUoZpR8XrBslL/view?usp=sharing