Miejskie Przedszkole nr 60

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

INFORMACJE OGÓLNE

Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony http://mp60kat.szkolnastrona.pl/. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą i trwa jej modernizacja.

 Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz.1062) ustalony został  plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt korespondencyjny pod adresem:

Miejskie Przedszkole nr 60

ul. Gen. J. Hallera 60, 40-320 Katowice

telefon: 32 256 92 13

e-mail: sekretariat@mp60kat.szkolnastrona.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

W terminie do trzech dni pracownik placówki skontaktuje się z osobą zgłaszającą niedogodności.

 Dostępność architektoniczna

Przedszkole mieści się w dzielnicy Katowic - Burowiec. Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Gen. J. Hallera 60, należy pokonać jeden stopień (nie ma podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) i drzwi otwierane ręcznie - po lewej stronie znajduje się dzwonek. Przedszkole mieści się na parterze, nie ma wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – zarówno wizualnego, dotykowego jak i głosowego. W budynku nie ma toalety dostosowanej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Przedszkole nie posiada parkingu, również dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna:

 

Proponowany alternatywny sposób pomocy

Dostępność pozioma

 

 

 

Dostępność pionowa

NIE DOTYCZY

 

Miejsce parkingowe

BRAK

Możliwość parkowania od ul. Deszczowej

Możliwość skorzystania z toalety dla osób z niepełnosprawnościami

BRAK

Możliwość skorzystania z pomocy pracownika

Wejście główne do budynku

 

Możliwość skorzystania z pomocy pracownika

Dostępność cyfrowa

 

 

Możliwość skorzystania z pomocy pracownika

Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 

 

Słabosłyszący, niesłyszący

Brak pętli indukcyjnych systemów FM

Możliwość skorzystania z pomocy pracownika

Niedowidzący, niewidomi

Brak napisów w alfabecie Braille'a

Możliwość skorzystania z pomocy pracownika

 

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą dostępność chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku,gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.