Miejskie Przedszkole nr 60

Koncepcja pracy przedszkola

                              

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 60 W KATOWICACH

„POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ„POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM
POZWÓL MI ZROBIĆ,
A ZROZUMIEM”

KONFUCJUSZMISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu wspomagamy wszechstronny rozwój każdego dziecka w oparciu o rozpoznawanie jego potrzeb i możliwości, kształtujemy w nim poczucie własnej wartości, uczymy go tolerancji i patriotyzmu, pomagamy w pokonywaniu trudności oraz umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań. Kształtujemy właściwe postawy naszych wychowanków wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego oraz rozwijamy ich kompetencje komunikacyjne, aktywność twórczą i otwartość na wiedzę.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom i otwarte na ich oczekiwania i potrzeby. Promuje działania twórcze, które uwrażliwiają przedszkolaków na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka. Współpracuje z rodzicami pożytkując ich inwencję i zaangażowanie w procesie wychowawczo – dydaktycznym. Wykorzystuje wdrażane programy edukacyjne i innowacje pedagogiczne do kształtowania u dzieci umiejętności pozwalających osiągnąć gotowość szkolną.
Cele działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola uwzględniają potrzeby środowiska lokalnego, potrzeby wychowanków oraz potrzeby szybko zmieniającej się cywilizacji.


Cele strategiczne:
• Podejmowanie działań wspierających twórczą postawę dzieci w różnych dziedzinach aktywności, rozwijając wiarę we własne możliwości.
• Dbanie o prawidłowy przebieg procesów wspomagania i edukacji przedszkolaków.
• Przygotowanie wychowanków do osiągnięcia wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
• Przestrzegania praw dziecka przez całą społeczność przedszkolną, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikacje interpersonalną.
• Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez dążenie do działań innowacyjnych i twórczych.
• Dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, uwzględniając jego oczekiwania w ofercie edukacyjnej.
• Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości.
• Ujednolicenie z rodzicami kierunku i zakresu działań wychowawczych realizowanych w przedszkolu, włączanie rodziców do wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów.
• Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
• Monitorowanie i doskonalenie efektów pracy przedszkola.
• Dążenie do rozwoju placówki.
• Zarządzanie zapewniające funkcjonowanie przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką oświatową państwa.


METODY PRACY

• Elementy pedagogiki zabawy Klanza
• Edukacja przez dramę
• Muzykoterapia, relaksacja
• Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
• Bajkoterapia
• Metoda projektu
• Metoda „Dobrego Startu” prof. M. Bogdanowicz
• Metoda J. Cieszyńskiej
• Metoda twórczego myślenia „Burza mózgów”
• Metoda I. Majchrzak
• „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Metoda gimnastyki twórczej R. Labana
• Metoda A.M. Kniessów
• Metoda ruchu rozwijającego według W. Sherborne
• Metoda C. Orffa
• Opowieść ruchowa
• Techniki C. Freineta
• Elementy Kinezjologii Edukacyjnej


DZIECKO W NASZYM PRZEDZKOLU
• Czuje się bezpieczne, akceptowane, jest wesołe i otwarte.
• Poznaje swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji.
• Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
• Ma możliwość indywidualnego rozwoju.
• Jest ciekawe poznawczo, chętnie podejmuje nowe wyzwania.
• Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
• Buduje pozytywny obraz samego siebie.
• Dostrzega potrzeby innych ludzi, współpracuje z nimi.
• Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie.


RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU
• Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.
• Współpracują z nauczycielami w zakresie budowania realizacji koncepcji pracy przedszkola.
• Otrzymują pomoc specjalistów.
• Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.
• Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
• Są partnerami w tworzeniu klimatu, współdecydują w sprawach ważnych dla przedszkola.
• Otrzymują wsparcie w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych.


NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDZKOLU
• Umożliwiają dzieciom rozwój zainteresowań i uzdolnień.
• Wspierają aktywność swoich podopiecznych poprzez nabywanie doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.
• Umożliwiają samodzielną, dziecięcą eksplorację świata oraz podnoszą poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
• Prowadzą obserwację i diagnozę pedagogiczną wychowanków w celu zapewnienia im optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych, odpowiednich do ich potrzeb i możliwości.
• Współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym.      Pozyskują rodziców i partnerów do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
• Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z przepisami prawa, dokumentami placówki i polityką oświatową państwa.
• Stosują tradycyjne i nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy, podejmują działania innowacyjne.
• Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe.
• Wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efekty własnej pracy.


SYLWETKA ABSOLWENTA
• Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.
• Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, jest zainteresowany nauką.
• Potrafi współdziałać w zespole, jest koleżeński.
• Szanuje siebie i innych oraz cudzą własność.
• Jest samodzielny.
• Lubi działania twórcze, jest wrażliwy estetycznie.
• Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowego stylu życia.
• Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym.
• Wykorzystuje werbalne i niewerbalne środki wyrazu.
• Umie szukać pomocy u innych.
• Potrafi skupić się przez dłuższy czas na wykonywanym zadaniu.
• Respektuje prawa innych, jest tolerancyjny.
• Potrafi określić swoje uczucia.
• Radzi sobie z emocjami i umie rozwiązywać konflikty.
• Czuje się Polakiem i Europejczykiem, zna symbole narodowe.
• Potrafi się właściwe zachować w różnych miejscach.
• Jest gotowy do podejmowania różnych aktywności.
• Radzi sobie z trudnościami.
• Jest świadomy różnych zagrożeń.