Miejskie Przedszkole nr 60

40-320 Katowice

ul. Gen. J. Hallera 60

tel. 32 256 92 13

e-mail: sekretariat@mp60kat.szkolnastrona.pl

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 02 października 2023

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do Informacji Publicznej

 Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019, poz. 1429) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

przysługuje każdemu bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II.  OGRANICZENIE DOSTĘPU
Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

  • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742),
  • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,
  • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
  • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę szkoły,
  • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych;
  • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni Dyrektor Przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona.

III.  PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy).

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI

1) Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 • ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

2) udostępnianie:

 • w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),
 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i obecności pracownika uprawnionego. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji

 

 

Informacje o dokumencie

Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Pękalska
Wprowadzający: Anna Pękalska
Data utworzenia: 2014-10-30 13:56:31
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 15:32:14

[+] Rejestr zmian dokumentu

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2020-01-17 18:45przez:
Opublikowano:2020-01-17 00:00przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole nr 60
Odwiedziny:750

 • Brak wpisów.