Miejskie Przedszkole nr 60

40-320 Katowice

ul. Gen. J. Hallera 60

tel. 32 256 92 13

e-mail: sekretariat@mp60kat.szkolnastrona.pl

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 02 października 2023

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w Miejskim Przedszkolu nr 60  w Katowicach w celu ich ponownego wykorzystania

 

Na podstawie art. 3  ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.( Dz. U. z 2018 r., poz. 1243 ze  zm.) o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego: 

§ 1

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumiećwykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikają m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

§ 2

 1. Zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania mają zastosowanie wyłącznie do wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a podstawą kwalifikacji wniosku nie jest jego nazwa lecz treść.
 2. Pracownicy merytoryczni wraz ze swoimi przełożonymi w zakresie swojej właściwości rzeczowej są zobowiązani do rozstrzygania wątpliwości, czy wniosek dotyczy informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, w konsultacji z radcą prawnym, o ile jest to konieczne.

§ 3

1. Udostępnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w Miejskim Przedszkolu nr 60  w Katowicach następuje poprzez:

 • prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Miejskiego  Przedszkola nr 60 w Katowicach
 • rozpatrzenie pisemnie złożonego wniosku (do wykorzystania wzór wniosku określony  w załączniku do niniejszych zasad).

2. Miejskie Przedszkole nr 60  w Katowicach ponosi odpowiedzialność za treść, która została opublikowana w BIP oraz udostępniona w wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku.

3. Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności  za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

4. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Miejskie  Przedszkole nr 60 w Katowicach

 • ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny  z obowiązującym prawem,
 •  jest uprawniony do ponownego wykorzystywania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Miejskiemu Przedszkolu nr 60 w Katowicach

5. Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu Katowice

6. Miejskie  Przedszkole nr 60 w Katowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku związane jest z:

 • poniesieniem dodatkowych kosztów przez Miejskie  Przedszkole nr 60 w Katowicach w związku ze wskazaną formą i sposobem udostępnienia informacji,
 •  dostosowaniem systemu informatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych przy udostępnieniu danych gromadzonych i przechowywanych wsystemie informatycznym.                         

§ 4

1.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP wymaga zachowania następujących warunków:

 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego  Przedszkola nr 60 w Katowicach oraz o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 •  treść informacji nie może być modyfikowana,
 • w przypadku kiedy treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamiesić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie i wykorzystywanie.

2.Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie internetowej wymaga złożenia odrębnego wniosku.

§ 5

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

 • nie została udostępniona na stronie BIP,
 •  ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

§ 6

1.  Wnioski należy składać:

 • w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 40-320 Katowice,  ul. Gen. J. Hallera 60,
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 • e-mailem na adres: sekretariat@mp60kat.szkolnastrona.pl  
   

2. W przypadku wniosków, których zakres żądania wykracza poza zasób informacji i dokumentów będących w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola nr  60 w Katowicach należy poinformować wnioskodawcę, iż Miejskie  Przedszkole nr 60 w Katowicach nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku albo wskazać mu właściwy organ.

3. Wnioski nie podlegają przekazaniu według właściwości do podmiotów zewnętrznych, w tym również innych gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7

 1. Każdy wpływający do Miejskiego  Przedszkola nr 60 w Katowicach wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w formie pisemnej lub elektronicznej podlega zarejestrowaniu w centralnym rejestrze zwanym dalej "Rejestrem wniosków", prowadzonym przez Miejskie  Przedszkole  nr 60 w Katowicach
 2.  Rejestr wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zawiera: liczbę porządkową, datę wpływu, formę wniosku (pisemna/elektroniczna), znaczenie wnioskodawcy, przedmiot wniosku, datę załatwienia wniosku, sposób załatwienia, uwagi.
 3. Oryginał wniosku przechowany jest wraz z rejestrem, o którym mowa w ust. 2.

§ 8

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:

 • oceny, czy wniosek dotyczy informacji wytworzonych lub będących w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola nr 60 w Katowicach,
 • przygotowania odpowiedzi na wniosek lub zlecenie tej czynności pracownikowi,  w tym o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,
 • przygotowania oferty określającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie,
 • zweryfikowania treści informacji oraz dokumentów, na bazie których została przygotowana oferta/odpowiedź przez pracownika lub naliczona wysokość opłat  za ponowne wykorzystywanie,
 • przekazania odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej.

§ 9

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż   w terminie  14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2.  Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony  w terminie 14 dni powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Odpowiedź na wniosek zawiera informację, iż przekazane dane są zgodne ze stanem na konkretnie wskazany dzień.

§ 10

       W sprawach nieuregulowanych w zasadach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji -zał. nr 1.pdf

 

Informacje o dokumencie

Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Pękalska
Wprowadzający: Anna Pękalska
Data utworzenia: 2019-09-20 14:37:17
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 15:16:45

[+] Rejestr zmian dokumentu

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2020-01-17 18:41przez:
Opublikowano:2020-01-17 00:00przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole nr 60
Odwiedziny:782

 • Brak wpisów.